Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van StudyGo. Hier lees je welke afspraken je met ons maakt als je gebruik wilt maken van ons platform. Lees deze voorwaarden goed door, zodat je weet wat jij wel en niet mag doen en wat wij wel en niet mogen doen. Onder ieder kopje staat steeds een korte samenvatting in eenvoudige taal. Dus vind je het allemaal maar lang en lastig, lees dan alleen die stukjes tekst even door. Als we iets aan onze voorwaarden veranderen, laten we je dat via het platform of per e-mail weten.

StudyGo is een handelsnaam van De Digitale School B.V. (KvK-nummer 62134183). De Digitale School B.V is onderdeel van Futurewhiz B.V., die de transacties van De Digitale School B.V. verwerkt.

Wij zijn gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam. Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via [email protected].

Toegang tot het Platform

Je kunt pas een account aanmaken als je akkoord gaat met onze voorwaarden. Vul al je gegevens eerlijk in en houd je nickname en wachtwoord geheim. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor alles wat er via jouw account gebeurt. Het kan gebeuren dat StudyGo soms niet (goed) werkt, bijvoorbeeld door een storing of omdat we bezig zijn de site nog beter te maken. StudyGo mag informatie (tijdelijk) offline halen, maar we zullen dit natuurlijk nooit zomaar doen.

 1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) gaan over elk gebruik dat je van ons platform maakt. Je kunt op ons platform snel en gemakkelijk woordjes leren via online woordenlijsten (hierna: “Platform”). StudyGo kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. We informeren je vooraf over deze wijzigingen. Als je gebruik blijft maken van het Platform, geldt dit als instemming met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als je de wijzigingen niet wilt accepteren, kun je het gebruik van het Platform staken en/of je abonnement opzeggen.
 2. Om gebruik te kunnen maken van ons Platform, moet je een overeenkomst aangaan met StudyGo (“Overeenkomst”), waarna je een account kunt aanmaken en je kunt inloggen met je inloggegevens. Je kan het account en je inloggegevens beheren zoals beschreven op het Platform.
 3. Je moet je inloggegevens geheim houden. Zodra je weet of denkt dat jouw inloggegevens gebruikt worden door iemand anders, moet je direct maatregelen nemen zoals het veranderen van je inloggegevens. Ook moet je ons daarover informeren.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor al het gebruik van het Platform via jouw inloggegevens. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Platform door jou op enige wijze onrechtmatig is.
 5. De informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt, moet compleet en juist zijn. Als deze informatie niet langer juist is, moet je deze aanpassen.
 6.  Het is niet toegestaan om:
  a. andere gebruikers om hun inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
  b. toegang te krijgen of proberen te krijgen tot het Platform op een andere manier dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
  c. iemand anders toegang te geven tot jouw account.
 7. Wij mogen het Platform of de daarop beschikbare informatie (“Content”) altijd (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken als dit voor het aanbieden van het Platform noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het onderhoud van het Platform.
 8. Wij garanderen niet dat het Platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of andere fouten/gebreken. Wij zijn niet aansprakelijk of schadeplichtig voor schade in verband met het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

Gebruik van het Platform

Je mag StudyGo alleen gebruiken als je je netjes gedraagt. Respecteer ons Platform en de andere gebruikers. Hiermee bedoelen we dat je eerlijk bent, geen dingen stuk maakt, niet, spamt, niet aan StudyGo probeert te verdienen (bijvoorbeeld door woordenlijsten door te verkopen), niet discrimineert, niet pest, geen rare grapjes maakt en niet scheldt of op een andere manier onbeschoft bent. Houd je je niet aan deze regels, dan kunnen wij ervoor zorgen dat je StudyGo niet meer kan gebruiken.

 1. De functionaliteiten van het Platform en de beschikbare woordenlijsten zijn afhankelijk van het type account dat je hebt.
 2. Je gebruik van het Platform mag niet:
  a. op onwaarheden gebaseerd zijn, onjuist en/of misleidend zijn;
  b. ongeschikt zijn voor StudyGo, zoals het delen of opvragen van persoonlijke informatie
  c. discriminerend zijn met betrekking tot ras, afkomst, nationaliteit, religie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, beperking, ziekte, cultuur of erfgoed of op enige manier beledigend, kwetsend of ongepast zijn;
  d. haatdragend zijn, oproepen tot geweld, bedreigend en/of intimiderend zijn voor anderen;
  e. gericht zijn op het vernederen of beschamen of chanteren of intimideren van een persoon of gebruiker of op een andere manier respectloos zijn;
  f. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform en/of de computersystemen van StudyGo te omzeilen;
  g. bestaan uit het gebruik van tools en/of oplossingen (van derden) om Content over te nemen, of om het Platform op enige andere manier te spideren, scrapen of doorzoeken;
  h. commercieel zijn, zoals het verkopen van woordenlijsten, producten of andere zaken, of het delen van advertenties;
  i. de infrastructuur van het Platform belemmeren;
  j. in strijd zijn met de goede zeden;
  k. de belangen en goede naam van StudyGo schaden;
  l. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of wet- en/of regelgeving;
  m. inbreuk maken op de rechten van StudyGo, gebruikers en/of derden, zoals IE-rechten en privacy-rechten, zoals het zonder toestemming delen of gebruiken van privébeelden, teksten, foto’s of muziek van anderen,
  n. spam verspreiden, herhalende inhoud verspreiden al dan niet via verschillende (nep)accounts of;
  o. op een andere manier onrechtmatig zijn.
 3. StudyGo kan op de hoogte raken van het onrechtmatige gebruik 1) via een melding van een gebruiker of 2) kan de onrechtmatige content zelf ontdekken. Daarbij maakt StudyGo gebruik van machine learning. Zo gebruiken we machine learning om automatische controles te trainen om te zoeken naar bepaalde woorden, zinnen of overtredingen, om dit proces sneller en efficiënter maken. Deze resultaten worden altijd door onze eigen mensen gecontroleerd. Daarnaast maken we gebruik van menselijke moderatie, wij controleren de inhoud die de gebruikers publiceren, zorgen ervoor dat de bijdragen waardevol zijn en dat het gedrag van de gebruikers acceptabel is.
 4. Wanneer je in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of wanneer wij van mening zijn dat jouw handelingen kunnen leiden tot schade of aansprakelijkheid van StudyGo of anderen, mogen wij altijd jouw gebruik van het Platform beperken, opschorten of buiten gebruik stellen. Als dat gebeurt, zullen we dat aan je laten weten, en duidelijk uitleggen waarom we dat doen en of dat tijdelijk is of permanent. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade in verband met het onrechtmatig gebruik van het Platform door jou of enige andere gebruiker.
 5. Als je van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op jouw rechten en/of de rechten van andere gebruikers of een derde partij moet je StudyGo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de procedure beschreven in artikel Melding van onrechtmatige Content.
 6. Maatregelen bij misbruik. Hier leggen we uit welke maatregelen we kunnen nemen bij een schending. Als je onze regels schendt, kunnen we verschillende maatregelen nemen. Afhankelijk van de exacte context en omstandigheden, kan StudyGo: 1) De inhoud verwijderen en/of de gebruiker waarschuwen, 2) De toegang tot (delen van) StudyGo beperken, of 3) Het account van de gebruiker verwijderen.

  1) We verwijderen inhoud die in strijd is met ons beleid op het moment dat we deze inhoud ontdekken. We informeren je zodra jouw Content is verwijderd. Voorbeelden waarom jouw Content kan worden verwijderd zijn:

  • De Content is onjuist of bevat fouten.
  • De Content bevat scheldwoorden of vies taalgebruik.
  • De Content bevat advertenties of links naar niet-educatieve websites.
  • De Content bevat persoonlijke informatie.
  • De Content is niet relevant voor dat onderdeel van StudyGo, zoals vragen die zijn bedoeld voor onze klantenservice.
  • De Content bevat spam, of je verspreidt herhalende inhoud al dan niet via verschillende (nep)accounts.

  2) Naast het verwijderen van jouw Content kunnen we jouw toegang tot onderdelen van StudyGo tijdelijk of permanent blokkeren. We blokkeren inhoud die in strijd is met ons beleid op het moment dat we deze inhoud ontdekken. We kunnen jouw toegang tijdelijk (gedurende 7 dagen) of permanent blokkeren. Als je bent geblokkeerd, kan je geen gebruik meer maken van de functionaliteiten waarin je Content kan delen. De overige functionaliteiten van StudyGo kan je nog wel blijven gebruiken. We informeren je zodra je bent geblokkeerd, over de duur van de blokkade en de specifieke overtreding. 

  Voorbeelden wanneer we tijdelijk blokkeren zijn:

  • Je plaatst spam, zoals irrelevante inhoud, of je verspreidt herhalende inhoud.
  • Je plaatst meerdere berichten (>3) die niet over school gaan.
  • Je stelt meerdere ongepaste vragen (>3), bijvoorbeeld over persoonlijke informatie.

  Voorbeelden wanneer we permanent blokkeren:

  • Je hebt verschillende accounts aangemaakt met onrechtmatige Content. De nieuwe accounts hebben dan enkel het doel om onrechtmatige Content te plaatsen en worden direct permanent geblokkeerd.
  • Je plaatst illegale Content (zoals discriminatie, pesten, porno, of andere content om andere gebruikers te schaden.
  • Je verkoopt spullen of woordenlijsten.
  • Je bent al 2 keer tijdelijk geblokkeerd, en dit is je derde blokkering.

  3) We kunnen je account verwijderen als je, na herhaalde waarschuwingen en beperkingen, inhoud blijft plaatsen die in strijd is met onze regels. We zorgen er dan voor dat je geen toegang meer krijgt tot StudyGo.
 7. We maken af en toe fouten. Als je van mening bent dat we je inhoud of account ten onrechte hebben verwijderd, of we je ten onrechte hebben geblokkeerd, kun je ons dit laten weten door een gemotiveerde klacht in te dienen via ons interne klachtenafhandelingssysteem. Ook heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschilbeslechting of in beroep te gaan bij de rechter.

Melding van onrechtmatige Content

Het kan gebeuren dat content op ons Platform wordt geplaatst waarmee onze regels wordt overtreden of onze leeromgeving wordt verstoord. Met content bedoelen we alle inhoud van gebruikers zoals vragen, posts, discussies, lijsten, berichten in groepen, chats, commentaren en andere berichten, ongeacht op welk deel van ons platform (hierna “Content” genoemd). Wij letten daar zelf op, maar krijgen ook graag meldingen van gebruikers omdat we niet alles zien. Hoe we daarmee omgaan, leggen we hier uit.

 1. StudyGo is verplicht om onrechtmatige Content te verwijderen of de toegang tot die Content te blokkeren als StudyGo een melding heeft ontvangen. De melding moet nauwkeurig en onderbouwd zijn. Het kan ook gebeuren dat StudyGo een bevel van een rechter of bevoegde autoriteit krijgt om Content te verwijderen of informatie af te geven.
 2. StudyGo heeft een procedure ingericht om onrechtmatige Content op het platform te melden. Wil je een melding doen, dan kan je hier terecht. Voeg als het kan een kopie van de betreffende Content toe en geef een korte uitleg waarom je de Content rapporteert. Druk tot slot op “Verzenden”. 
 3. Als de Content duidelijk onrechtmatig is (en de melding voldoende nauwkeurig en onderbouwd is), zal StudyGo de Content verwijderen of blokkeren.
 4. StudyGo mag besluiten een melding niet op te volgen, bijvoorbeeld als StudyGo twijfelt aan de juistheid van de melding. In zo’n situatie kan StudyGo een bevel van een bevoegde rechter in Nederland vragen, waaruit volgt dat de inhoud echt onrechtmatig is.
 5. StudyGo is geen partij in een geschil tussen de melder en een derde als er een geschil voortvloeit uit een melding.
 6. De melder vrijwaart StudyGo van alle aanspraken van derden in verband met het blokkeren of verwijderen van de Content. De vrijwaring omvat alle schade en kosten die StudyGo lijdt, zou kunnen lijden of die StudyGo maakt in verband met een dergelijke claim, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van juridische bijstand.
 7. StudyGo respecteert en beschermt de privacy van iedereen die een melding doet. Alle persoonsgegevens die StudyGo in het kader van een melding ontvangt, zullen altijd in overeenstemming met de privacywetgeving en het Privacybeleid worden verwerkt en alleen worden gebruikt om de melding te verwerken.

Betaling

StudyGo heeft gratis en betaalde lidmaatschappen voor scholieren t/m 18 jaar. Ben je ouder dan 18? Kies dan voor een betaald lidmaatschap. Soms geven we een kortingscode weg. Deze code mag je maar één keer gebruiken. Kies je voor een betaald account, dan moet jij (of je ouders) op tijd betalen. Als je niet op tijd betaalt (kan gebeuren), krijg je een waarschuwing. Betaal je dan nog steeds niet? Dan kun je niet meer inloggen op StudyGo totdat je betaald hebt.

 1. Afhankelijk van het type account, ben je een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het Platform. Wanneer een vergoeding is verschuldigd, geldt het volgende. Je moet de prijs voor het Platform betalen, ook als je geen gebruik maakt van het Platform. De prijs voor het Platform is afhankelijk van de duur van jouw lidmaatschap en het soort pakket dat je afneemt. De soorten lidmaatschappen en bijbehorende prijzen staan op onze website, tenzij anders overeengekomen.
 2. Je kunt betalen op de manieren zoals omschreven op onze website. Wij mogen betalingen via creditcard of bankrekening verifiëren. Je betaalt binnen de termijn zoals vermeld op onze website, tenzij we een andere periodieke betaling met jou zijn overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald.
 3. Als er op onze website geen betalingstermijn is vermeld en wij met jou niets anders hebben afgesproken, moet je binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.
 4. Als je niet op tijd betaalt, zullen we je dat melden en een termijn geven om alsnog te betalen. Als betaling nog steeds uitblijft, mogen wij jouw toegang tot het Platform opschorten of beperken tot het moment je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, inclusief betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente. Als je klachten hebt over facturen en/of het Platform, schort dat jouw betalingsverplichtingen niet op.
 5. Wij hebben het recht om twee keer per kalenderjaar, in  januari en september, de op dat moment geldende prijzen en tarieven aan te passen. Dit doen wij op basis van het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl), of op een andere door StudyGo redelijk geachte basis. Over de basis voor de prijsverhoging zullen wij je informeren.
 6. Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Als je bij een bestelling een kortingscode hebt verzilverd, dan hebben wij het recht de oorspronkelijke prijs voor het Platform in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Intellectuele eigendomsrechten

Als je een eigen woordenlijst op StudyGo invoert, blijft die lijst van jou. Wel mogen andere mensen jouw lijsten gebruiken en kopiëren. Uitgeverijen (de bedrijven die jouw schoolboeken maken) vinden het fijn als je de StudyGo woordenlijsten alleen op StudyGo gebruikt en niet op allerlei andere websites zet. Hiermee laat je zien dat je respect hebt voor de uitgeverijen – zij hebben de lijsten immers gemaakt.

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, onze website en de via onze website openbaar gemaakte Content, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan jou over te dragen.
 2. Onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geven wij aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, waaronder onze website, en de Content, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze intellectuele eigendomsrechten, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform, onze website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform, onze website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.
 4. Alle informatie, materialen en/of documenten die je verstrekt aan ons in het kader van het Platform blijven eigendom van jou. Wij verkrijgen een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van het Platform.

Garanties

We proberen je zo goed mogelijk te helpen met woordjes leren. Toch kunnen we niet beloven dat je door te oefenen op StudyGo vooruitgaat op school. De rapporten die we jou sturen en/of op StudyGo laten zien, zijn gebaseerd op je speelgedrag op StudyGo. Het kan zijn dat je voor een toets of overhoring uiteindelijk beter of minder goed scoort.

 1. Wij doen ons best om onze diensten zo goed mogelijk te verrichten. Wij geven of doen geen garanties, over bijvoorbeeld de werking, veiligheid, of juistheid van de Content en het Platform, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Wij zijn niet verplicht om bepaalde Content of functionaliteiten op verzoek toe te voegen aan het Platform, of te behouden op het Platform.
 2. Wij garanderen niet dat jouw gebruik van het Platform bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
 3. De rapporten die wij jou sturen over jouw voortgang zijn alleen gebaseerd op jouw gebruik van het Platform. Je kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, rapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van het Platform worden verkregen.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die jij door middel van het Platform hebt verkregen.

Aansprakelijkheid

Lijd jij schade door toedoen van StudyGo? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Zijn wij inderdaad aansprakelijk voor jouw directe schade, dan betalen we je maximaal 1000 euro.

 1. Wanneer wij aansprakelijk zijn voor enige schade zijn wij alleen aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de jou aan ons betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor het Platform waaruit de aansprakelijkheid van ons voortvloeit. Onze aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een (totaal)bedrag van maximaal EUR 1.000,= per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. materiële schade aan zaken;
  b. redelijke kosten die je zou moeten maken om onze prestatie in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt beëindigd;
  c. redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover betrekking hebbend op directe schade; en
  d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.

  In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat jij de schade zo snel mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk bij StudyGo meldt, maar in ieder geval binnen zestig (60) dagen.

Duur

Je kan een lidmaatschap aangaan voor drie maanden of een jaar. Als je je lidmaatschap binnen deze tijd opzegt of er geen gebruik meer van maakt, krijg je geen geld terug. Wil je niet dat je lidmaatschap verlengd wordt? Laat dan uiterlijk één maand voordat je lidmaatschap afloopt aan ons weten dat je wilt stoppen. Nieuwe klanten kunnen gebruikmaken van een gratis proefperiode van zeven dagen. Dan kun je eens kijken of je StudyGo wat vindt.

 1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat wij aan jou de mogelijkheid verlenen om je voor het eerste maal toegang te verschaffen tot het Platform.

Initiële duur

 1. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is drie (3) maanden of één (1) jaar, tenzij iets anders is aangegeven op het Platform. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en jouw verplichtingen onder de Overeenkomst. Wanneer je het gebruik van het Platform tussentijds staakt of het lidmaatschap opzegt is StudyGo niet verplicht enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van het Platform terug te betalen.

Omzetting naar onbepaalde tijd

 1. Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 7.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer je niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet je de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via jouw account.
 2. Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan je de Overeenkomst via jouw account altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Verlenging bepaalde tijd

 1. Artikel 7.3 is niet van toepassing wanneer je in je Account aangeeft dat je de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlenging is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.

Proefperiode

 1. Mogelijk maak je gebruik van een gratis proefperiode. Deze proefperiode duurt zeven (7) dagen, tenzij anders is aangegeven op het Platform. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaan wij klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen Overeenkomst zijn aangegaan met StudyGo. Wij mogen naar eigen inzicht bepalen of je in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.
 2. Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst aan jou in rekening gebracht. Dit gebeurt niet als je voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst opzegt via jouw account. Je ontvangt géén notificatie wanneer de gratis proefperiode eindigt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

Beëindiging

Als je lidmaatschap is afgelopen, kun je niet meer inloggen op StudyGo. Zijn er rekeningen van StudyGo die je nog niet betaald hebt, dan moet je die onmiddellijk betalen.

 1. Als de Overeenkomst eindigt, mag je het Platform niet meer gebruiken. Wij zullen je account  meteen ontoegankelijk maken.
 2. Als de Overeenkomst wordt beëindigd door ontbinding, blijven de bedragen die wij voor die ontbinding hebben gefactureerd in verband met wat wij correct hebben verricht verschuldigd. Die bedragen worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Herroepingsrecht

Ben je niet tevreden, dan krijg je je geld terug. Je moet dat wel binnen 14 dagen laten weten aan ons. Wanneer je binnen die 14 dagen wel gebruik hebt gemaakt van StudyGo, mogen wij daarvoor een vergoeding rekenen.

 1. Je hebt altijd het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren (“herroepen”). Daar hoef je geen redenen voor op te geven.
 2. Als je binnen deze 14 dagen gebruik hebt gemaakt van je StudyGo abonnement, is StudyGo gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen naar rato van het gebruik (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping). Als je StudyGo niet gebruikt hebt binnen de 14 dagen herroepingsperiode, dan is deze herroeping kosteloos.
 3. De termijn van het herroepingsrecht start op de dag dat je je abonnement hebt bevestigd.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons dit laten weten door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail). Je kunt hiervoor dit modelformulier gebruiken of ons contactformulier invullen. Het modelformulier stuur je naar [email protected].  Je moet de verklaring versturen vóór het aflopen van de herroepingstermijn.
 5. StudyGo zal vervolgens de door jou betaalde vergoeding binnen 14 dagen terugstorten op het door jou opgegeven rekeningnummer.

Privacy statement

Alle informatie die we hebben over jou (bijvoorbeeld hoe goed het gaat met oefenen) delen we niet met anderen tenzij jij of je ouders hiervoor akkoord geven of omdat dit nodig is om StudyGo aan jou te kunnen aanbieden. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons Privacy Statement op de website.

 1. De gegevens die jij tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die je verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst verwerken wij op een veilige manier en volgens het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Overig

We hopen niet dat het ooit gebeurt, maar stel: we krijgen ruzie (jij bent het niet eens met ons of wij zijn het niet eens met jou) en we komen er samen niet uit, dan vragen we de rechtbank om hulp. Een rechter zal dan bepalen wie van ons gelijk heeft en ons helpen met het oplossen van ons probleem.

 1. Wanneer wij daarvoor toestemming hebben gegeven, mag je rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst met ons overdragen aan een derde partij. Wij mogen onze rechten en verplichtingen in verband met de Overeenkomst overdragen aan derden en zullen je daarover informeren.
 2. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik dat je van ons Platform maakt, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen wij voorgeleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2024.